Spis inwentaryzacyjny nieruchomości na Zadaniu 2

Pierwsze prace przygotowawcze obecnie już trwają przed wejściem w teren Wykonawcy Robót Budowlanych polegające na geodezyjnym wytyczeniu pasa budowy. Czynności te zostały w maju br. poprzedzone zawiadamianiem wszystkich Właścicieli nieruchomości o rozpoczęciu prac oraz umawiane będą spotkania z Właścicielami celem sporządzenia opisu stanu działki przed wejściem w teren Wykonawcy. Właściwe, protokolarne przejęcie terenu na czas budowy od wszystkich właścicieli nieruchomości objętych pasem inwestycji będzie należało do obowiązków Wykonawcy Robót Budowlanych, którym jest NDI Energy Sp. z.o.o.

Harmonogram spisów

22 – 23 czerwiec – Gm. Grajewo

22 – 29 czerwiec – Gm. Prostki

22 – 23 czerwiec – Gm. Suwałki

23 – 30 czerwiec oraz 01-02 lipiec – Gm. Raczki

23 – 25 czerwiec – Gm. Rajgród

23 – 24 czerwiec – Gm. Bakałarzewo

26 – 30 czerwiec oraz 01- 02 lipiec – Gm. Kalinowo

Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy

  • Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości o planowanym rozpoczęciu robót na terenie ich nieruchomości. Zawiadomienia dokonywane będą na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

Opisanie stanu nieruchomości przed rozpoczęciem robót

  • Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonawca prac ma obowiązek, w obecności właściciela, sporządzić protokół z opisem stanu nieruchomości, tj. wskazać rodzaj upraw, nasadzeń (drzewa i krzewy) oraz inne elementy zagospodarowania. Protokół powinien zostać sporządzony i podpisany przez właściciela nieruchomości oraz przedstawiciela Inwestora w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Egzemplarz protokołu należący do GAZ-SYSTEM zostanie przekazany Wojewodzie i będzie jednym z dokumentów służących do określenia wysokości odszkodowania.
  • W przypadku nieobecności lub braku możliwości kontaktu z właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości, protokół zostanie spisany jednostronnie – tylko przez wykonawcę robót.

Zgłoszenie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  • Beneficjent, który ubiega się lub już otrzymuje płatności bezpośrednie, płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020 powinien w ciągu 15 dni, licząc od dnia rozpoczęcia prac budowlanych, poinformować pisemnie kierownika biura powiatowego ARiMR o tym fakcie oraz udokumentować zgłoszenie, dla celów postępowania administracyjnego w sprawie uznania tej okoliczności jako siły wyższej.
  • W przypadku korzystania z pomocy na zalesianie w ramach PROW 2004-2006 lub PROW 2007-2013 lub realizacji zobowiązania zalesieniowego (do pielęgnacji i/lub utrzymania uprawy leśnej), właściciel powinien zgłosić ten fakt w terminie 10 dni licząc od dnia rozpoczęcia prac budowlanych.

Etap realizacji prac

  • Wykonawca robót został zobowiązany do prowadzenia prac w określonym obszarze stanowiącym pas montażowy. Szerokość pasa montażowego to maksymalnie 28 metrów na terenach obejmujących grunty orne, łąki, pastwiska, nieużytki oraz maksymalnie 18 metrów na terenach leśnych. W szczególnych przypadkach np. podczas wykonywania przekroczeń infrastruktury metodami bezwykopowymi pas ten może ulec poszerzeniu.
  • Jeśli podczas realizacji prac zostaną zerwane ciągi drenarskie wykonawca robót jest zobowiązany do ich odbudowania. Między właścicielem nieruchomości, a wykonawcą robót musi wówczas zostać spisany spisany protokół odbioru wykonanych prac.

Wycinka drzew i krzewów

  • Jeśli na terenie nieruchomości rosną drzewa i krzewy kolidujące z inwestycją zostaną one wycięte.
  • Drewno pozyskane z wycinki wykonawca wycinki protokolarnie przekaże właścicielowi nieruchomości.

Dane kontaktowe:

Przedstawiciele WRB:
Ekspert ds. nieruchomości:
Karol Horowski
tel. +48 798 537 882
e-mail:

Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego (WNI)
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
Biuro Nadzoru w Ełku
Ul. Suwalska 84
19-300 Ełk