W trosce o bezpieczeństwo i niezawodność przesyłu gazu oraz spełniając wymagania środowiskowe podczas realizacji inwestycji GAZ-SYSTEM S.A. stosuje nowoczesne i sprawdzone technologie. Wykorzystuje przy tym najlepszej jakości materiały oraz najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń. Przy budowie gazociągu zostaną zastosowane rury stalowe o zwiększonej wytrzymałości, a także specjalna izolacja i zabezpieczenie antykorozyjne.

Trasa gazociągu zostanie trwale oznakowana żółtymi słupkami oznaczeniowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, Dz.U.2013.poz.640).

Elementy wchodzące w skład budowanych obiektów będą poddane szczegółowym badaniom i próbom. Będą posiadały również niezbędne certyfikaty i atesty, a wszystkie prace związane z budową gazociągu wykonywane będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje pod ścisłą kontrolą osób uprawnionych do pełnienia nadzoru. Dla gazociągu spełnione będą wszelkie, wymagane obowiązującymi normami i przepisami warunki dotyczące emisji zanieczyszczeń, poziomu hałasu. Systemy automatyki oraz zabezpieczeń, jak również urządzenia niezbędne do funkcjonowania gazociągu będą zgodne z wymogami przepisów polskich oraz Unii Europejskiej.

Za zapewnienie bezpieczeństwa oraz utrzymanie należytego stanu technicznego istniejącej sieci przesyłowej odpowiadają służby eksploatacyjne GAZ-SYSTEM S.A. realizując planowane czynności określone szczegółowo w tzw. Systemie Eksploatacji Sieci Przesyłowej (SESP).Do zasadniczych czynności wykonywanych w ramach rutynowej eksploatacji gazociągów należą m.in.:

  • działania prewencyjne w postaci kontroli stref oraz trasy gazociągów z ziemi i z powietrza przy użyciu śmigłowca;
  • badania i pomiary posadowienia gazociągów w gruncie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc skrzyżowań z przeszkodami terenowymi;
  • czyszczenie i badanie gazociągów tłokami;
  • utrzymanie w należytym stanie strefy kontrolowanej nad gazociągami (wycinka krzewów i samosiejek);
  • przegląd i konserwacja elementów sieci przesyłowej;
  • sprawdzanie działania i konserwacja armatury i napędów armatury;
  • badania i pomiary w czynnej ochronie przeciwkorozyjnej, dzięki której sieć przesyłowa zabezpieczona jest przed niekorzystnym wpływem środowiska zewnętrznego.

Czynności eksploatacyjne są planowane w rocznych harmonogramach prac i realizowane w większości przez wyspecjalizowane służby własne Spółki. Na podstawie informacji wynikających z protokołów z wykonywanych czynności eksploatacyjnych i rejestrowanych w trakcie roku zdarzeń, dla każdego gazociągu sporządzana jest roczna ocena stanu technicznego. Jej wyniki rekomendują gazociąg do dalszej eksploatacji bądź zalecają przeprowadzenie prac remontowych lub modernizacyjnych.

GAZ-SYSTEM S.A. posiada również działające w systemie całodobowym Gazowe Pogotowie Techniczne, którego zadaniem jest reagowanie na wszystkie sygnały o awariach na sieciach obsługiwanych przez spółkę, pochodzące z monitoringu obiektów oraz od społeczności lokalnej, służb administracji samorządowej, Policji i Straży Pożarnej.