W październiku 2013 roku projekt budowy gazowego połączenia międzysystemowego pomiędzy Polską a Litwą otrzymał od Komisji Europejskiej status tzw. Projektu Wspólnego Zainteresowania (PCI), który w listopadzie 2015 r. został potwierdzony publikacją drugiej europejskiej listy projektów w sektorze gazu ziemnego. Uzyskanie przez projekt statusu PCI stanowi potwierdzenie kluczowego znaczenia zamierzeń inwestycyjnych planowanych przez GAZ-SYSTEM S.A. dla realizacji koncepcji Unii Energetycznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

W maju 2015 roku została podpisana Umowa trójstronna pomiędzy GAZ-SYSTEM S.A., litewskim operatorem systemu przesyłowego AB Amber Grid, a unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (Innovation Network Executive Agency – INEA) w sprawie pomocy finansowej UE dla projektu pod nazwą „Prace przygotowawcze do realizacji gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa do uzyskania pozwolenia na budowę.” Na podstawie umowy projektowi przyznano łączne wsparcie finansowe UE w kwocie 10,2 miliona EUR, w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF).

Natomiast w październiku 2015 roku zawarto umowę pomiędzy GAZ-SYSTEM S.A., AB Amber Grid, a unijną Agencją INEA w sprawie pomocy finansowej UE dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa (GIPL) wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zgodnie z umową projektowi przyznano łączne wsparcie finansowe ze środków UE w kwocie 266,4 miliona EUR, w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF).