Połączenie międzysystemowe Polska – Litwa (GIPL, Gas Interconnection Poland – Lithuania) jest postrzegane przez Komisję Europejską jako infrastruktura przyczyniająca się do integrowania europejskiego systemu gazowniczego i kształtowania zliberalizowanego rynku gazu w północno-wschodniej części Europy. Celem projektu jest budowa nowego transgranicznego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy, umożliwiając zróżnicowanie kierunków dostaw gazu do krajów bałtyckich.

Gazociąg przyczyni się do eliminacji tzw. „wysp energetycznych”, czyli regionów uzależnionych od dostaw gazu wyłącznie z jednego kierunku, a także do zintegrowania krajów bałtyckich z rynkiem gazu Unii Europejskiej, zapewniając również dostęp do globalnego rynku LNG, np. poprzez Terminal skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Powstanie gazociągu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego i polepszenie standardów życia mieszkańców, dzięki możliwości zastąpienia paliw stałych paliwem gazowym, zwłaszcza w układach kogeneracyjnych, przy jednoczesnej produkcji ciepła i energii. Inwestycja przyczyni się do wzrostu konkurencyjności północno-wschodnich regionów Polski. Nowa infrastruktura przesyłowa pozwoli na odbiór paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej, ale także na bezpośrednie przyłączenie dużych odbiorców przemysłowych do systemu gazociągów wysokiego ciśnienia. Pojawi się ponadto możliwość gazyfikacji regionów do tej pory pozbawionych dostępu do gazu ziemnego.

Natomiast budowa Tłoczni Gazu Gustorzyn będzie odpowiadała za umożliwienie rozprowadzenia gazu m.in. z Norwegii (Baltic Pipe) w kierunku tłoczni, a następnie skierowania tego strumienia m.in. w kierunku Litwy i pozostałych krajów bałtyckich (GIPL). Dzięki budowie takich obiektów, jak tłocznia gazu w Gustorzynie, GAZ-SYSTEM będzie miał możliwość elastycznego sterowania przepływami gazu i przesyłania tego surowca do odbiorców w całej Polsce, jak również do krajów sąsiadujących.

Dzięki realizacji inwestycji możliwe będą:

  • rozwój systemu przesyłowego na nowych terenach oraz poprawa parametrów technicznych sieci w skali całego kraju;
  • podniesienie atrakcyjności północno-wschodnich regionów Polski dla nowych inwestycji;
  • promocja wykorzystania gazu ziemnego jako niskoemisyjnego paliwa do realizacji celów środowiskowych i klimatycznych Unii Europejskiej.

Istotną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez spółkę GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości w wysokości do 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą będzie można przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.

This post is also available in: English (angielski)