Proces budowy gazociągu według specustawy gazowej

 • PROJEKTOWANIE trasy gazociągu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, formalno-prawnych, środowiskowych oraz warunków technicznych
 • DECYZJE ADMINISTRACYJNE, OPINIE, UZGODNIENIA – uzyskiwane od właściwych organów administracji, np. Wojewoda wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, tzw. „decyzję lokalizacyjną”
 • POZWOLENIE NA BUDOWĘ I BUDOWA – na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, wybrany przez GAZ-SYSTEM Wykonawca przeprowadza prace budowlane na terenie nieruchomości objętych decyzją lokalizacyjną
 • ODSZKODOWANIA wypłacane na podstawie decyzji administracyjnej, którą wydaje Wojewoda.

Jak przebiega budowa gazociągu?

Poniżej przedstawiono najważniejsze etapy i przykładowy sposób organizacji procesu budowlanego:

1. Rozpoznanie geodezyjne i wytyczenie trasy:

 • określenie dokładnego przebiegu osi rurociągu, wyznaczenie słupkami pasa budowy oraz potencjalnych miejsc kolizji z drogami, liniami kolejowymi etc.

2. Usunięcie roślinności i zdjęcie warstwy humusu:

 • oczyszczenie pasa budowy z drzew, krzewów oraz wszelkich innych zidentyfikowanych obiektów utrudniających prowadzenie prac;
 • usunięcie wierzchniej warstwy gleby (ok. 0,3 m) – usypanie wału;
 • wyrównanie terenu w celu ułatwienia poruszania się maszyn budowlanych.

3. Rozmieszczenie rur wzdłuż trasy:

 • transport rur składowanych wcześniej na placach składowych wokół budowy i układanie w pobliżu linii rurociągu;
 • dopasowywane rozwiezionych rur na miejscu do zaprojektowanego profilu trasy.

4. Spawanie rur i wykonanie wykopu:

 • spawanie ułożonych i odpowiednio wygiętych rur z pozostawieniem miejsca umożliwiającego poruszanie się maszyn budowlanych;
 • inspekcja spawów i spoin, kontrola ultradźwiękowa/radiograficzna w celu zapewnienia najwyższej jakości wykonania połączeń rur;
 • wykonanie wykopu umożliwiającego ułożenie rurociągu na odpowiedniej głębokości pozwalającej na przysypanie go co najmniej 1,2 m warstwą ziemi licząc od górnej ścianki rury;
 • oczyszczenie wykopu z kamieni i innych przeszkód (korzeni) -wykonanie podsypki z piasku.

5. Układanie gazociągu w wykopie:

 • układanie rurociągu w sposób ciągły, przy jednoczesnym użyciu ok. 3-6 tzw. żurawi bocznych;
 • zespawana rura przesuwana jest po specjalnych kołyskach wyposażonych w rolki;
 • inwentaryzacja powykonawcza zespawanych i ułożonych części rurociągu przed zasypaniem;
 • obsypanie ułożonego rurociągu piaskiem, a następnie gruntem rodzimym wydobytym wcześniej z wykopu – zabezpieczenie powłoki izolacyjnej tzw. gruntem miękkim, zagospodarowanie nadmiaru gruntu.

6. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego:

 • odtworzenie początkowego ukształtowania terenu i zabezpieczenie przed erozją;
 • przywrócenie pierwotnej warstwy gleby – rozłożenie humusu w pasie budowy;
 • odbudowa biologiczna m.in. polegającą na obsianiu terenu mieszanką traw (po uprzednim uzgodnieniu zakresu prac z właścicielami działek).

7. Znakowanie trasy gazociągu:

 • znakowanie słupkami, które pozostaną jedynym śladem przebiegu rurociągu pomiędzy kolejnymi obiektami naziemnymi (ZZU).

8. Wykonanie prób, odbiorów technicznych i rozruchów:

 • uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na użytkowanie i formalne przekazanie gazociągu do eksploatacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 poz. 640). dla gazociągu wysokiego ciśnienia, w całym okresie jego eksploatacji, ustanowiony zostanie pas strefy kontrolowanej o szerokości 6,0 m na każdą stronę od osi gazociągu (łącznie 12 metrów), co oznacza pewne ograniczenia dla Właścicieli, Użytkowników gruntów.

W strefie kontrolowanej nie należy:

 • wznosić obiektów budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
 • urządzać stałych składów i magazynów,
 • podejmować działań mogących powodować uszkodzenia gazociągu.

W strefie kontrolowanej nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 3 m licząc od osi gazociągu do pni drzew, a wszelkie prace można prowadzić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z GAZ-SYSTEM S.A.

Nie ma przeszkód do prowadzenia działalności rolniczej i kontynuowania upraw w pasie strefy kontrolowanej, tj. dokonywania zasiewów i zbiorów po zakończeniu fazy budowy oraz po przywróceniu terenu do pierwotnego stanu.

This post is also available in: English (angielski)