Prace związane z budową gazociągu rozpoczną się po wydaniu przez Wojewodę pozwolenia na budowę i będą wykonywane przez wyłonioną w przetargu publicznym firmę, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

Gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 700 mm zostanie ułożony w wykopie na głębokości ok. 2m, pozwalającym na zasypanie go ok. 1,2 metrową warstwą ziemi licząc od górnej płaszczyzny rury do poziomu gruntu. Niektóre przeszkody terenowe uniemożliwiające bezkolizyjne ułożenie gazociągu (w tym:rzeki, drogi, linie kolejowe) będą pokonywane z wykorzystaniem metod bezwykopowych (tzw. przecisków lub przewiertów sterowanych). W przypadku mniejszych (węższych) cieków wodnych lub lokalnych dróg dojazdowych, przekroczenia mogą być wykonywane technologią wykopu otwartego, przy zapewnieniu tymczasowego dojazdu do nieruchomości.

Szerokość pasa, w ramach którego prowadzone będą prace budowlane, czyli tzw. pas montażowy budowy gazociągu, wyniesie 28 metrów, a na terenach leśnych szerokość ta będzie ograniczona do 18 metrów. Przed rozpoczęciem prac budowlanych nastąpi zabezpieczenie wierzchniej (organicznej) warstwy terenu w tzw. pasie montażowym. Zdjęta warstwa ziemi będzie odkładana w osobne miejsce, a następnie wykorzystywana do rekultywacji po zakończeniu prac.

Wykonawca robót budowlanych będzie miał obowiązek przywrócenia każdej nieruchomości do stanu pierwotnego tzn. zgodnego ze stanem sprzed wejścia w teren. Grunty uszkodzone i naruszone podczas budowy w toku realizacji prac budowlanych zostaną po zakończeniu prac przywrócone do stanu pierwotnego. Ewentualne uszkodzenia elementów zagospodarowania terenu, których nie będzie można przywrócić do stanu sprzed rozpoczęcia budowy, zostaną odpowiednio zrekompensowane w ramach odszkodowań przysługujących właścicielom. Należy podkreślić, że każdy przypadek uporządkowania terenu po budowie będzie z pełną starannością indywidualnie uzgadniany z właścicielem nieruchomości.

Dzięki realizacji inwestycji możliwe będą:

  • rozwój systemu przesyłowego na nowych terenach oraz poprawa parametrów technicznych sieci w skali całego kraju;
  • podniesienie atrakcyjności północno-wschodnich regionów Polski dla nowych inwestycji;
  • promocja wykorzystania gazu ziemnego jako niskoemisyjnego paliwa do realizacji celów środowiskowych i klimatycznych Unii Europejskiej.

Istotną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez Spółkę GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą będzie można przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.

This post is also available in: English (angielski)