Jak przebiega budowa gazociągu na zadaniu 1 i 2 odc. południowego

Poniżej przedstawiono najważniejsze etapy  sposób organizacji procesu budowlanego:

      1. zakończone zostały  geodezyjne wytyczenie trasy:

 • określenie dokładnego przebiegu osi rurociągu, wyznaczenie słupkami pasa budowy oraz potencjalnych miejsc kolizji z drogami, liniami kolejowymi etc.

      2. obecnie trwają  – zdjęcie warstwy humusu:

 • usunięcie wierzchniej warstwy gleby (ok. 0,3 m) – usypanie wału;
 • wyrównanie terenu w celu ułatwienia poruszania się maszyn budowlanych.

     3. 0becnie trwa -rozmieszczenie rur wzdłuż trasy:

 • transport rur składowanych wcześniej na placach składowych wokół budowy i układanie w pobliżu linii rurociągu;
 • dopasowywanie rozwiezionych rur na miejscu do zaprojektowanego profilu trasy.

      4. obecnie trwa – spawanie rur i wykonanie wykopu:

 • spawanie ułożonych i odpowiednio wygiętych rur z pozostawieniem miejsca, umożliwiającego poruszanie się maszyn budowlanych;
 • inspekcja spawów i spoin, kontrola ultradźwiękowa/radiograficzna w celu zapewnienia najwyższej jakości wykonania połączeń rur;
 • wykonanie wykopu, umożliwiającego ułożenie rurociągu na odpowiedniej głębokości pozwalającej na przysypanie go co najmniej 1,2 m warstwą ziemi, licząc od górnej ścianki rury;
 • oczyszczenie wykopu z kamieni i innych przeszkód (korzeni) – wykonanie podsypki z piasku.

      5. Co nas czeka – układanie gazociągu w wykopie:

 • układanie rurociągu w sposób ciągły, przy jednoczesnym użyciu ok. 3 – 6 tzw. żurawi bocznych;
 • zespawana rura przesuwana jest po specjalnych kołyskach wyposażonych w rolki;
 • inwentaryzacja powykonawcza zespawanych i ułożonych części rurociągu przed zasypaniem;
 • obsypanie ułożonego rurociągu piaskiem, a następnie gruntem rodzimym wydobytym wcześniej z wykopu – zabezpieczenie powłoki izolacyjnej tzw. gruntem miękkim, zagospodarowanie nadmiaru gruntu