Proces wytyczenia trasy i spisu inwentaryzacyjnego stanu zagospodarowania nieruchomości przed wejściem wykonawcy robót został zakończony.

Kolejny etap realizacji prac:

  • Prace archeologiczne i saperskie,
  • Określenie dokładnego przebiegu osi rurociągu, wyznaczenie słupkami pasa budowy oraz potencjalnych miejsc kolizji z drogami, liniami kolejowymi etc.
  • Usunięcie roślinności i zdjęcie warstwy humusu – usunięcie wierzchniej warstwy gleby (ok. 0,3 m) – usypanie wału;
  • Oczyszczenie pasa budowy z drzew, krzewów oraz wszelkich innych zidentyfikowanych obiektów utrudniających prowadzenie prac;
  • Rozmieszczenie rur wzdłuż trasy: transport rur składowanych wcześniej na placach składowych wokół budowy i układanie w pobliżu linii rurociągu;