Spis inwentaryzacyjny nieruchomości na Zadaniu 1

W czerwcu br., przystąpimy do pierwszych prac przygotowawczych przed wejściem w teren Wykonawcy Robót Budowlanych polegających na geodezyjnym wytyczeniu pasa budowy. Czynności te zostały w maju br.  poprzedzone zawiadamianiem wszystkich Właścicieli nieruchomości  o rozpoczęciu prac oraz umawiane będą spotkania z Właścicielami celem sporządzenia opisu stanu działki przed wejściem w teren Wykonawcy. Właściwe, protokolarne przejęcie terenu na czas budowy od wszystkich właścicieli nieruchomości objętych pasem inwestycji będzie należało do obowiązków Wykonawcy Robót Budowlanych.

Harmonogram spisów

01-04. czerwiec – Gm. Mały Płock

04-09 czerwiec – Gm. Stawiska

09-10 czerwiec – Gm. Grabowo

10-17 czerwiec – Gm. Wąsosz

17-22 czerwiec – Gm. Szczuczyn

22-24 czerwiec – Gm. Grajewo

Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy

  • Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości o planowanym rozpoczęciu robót na terenie ich nieruchomości. Zawiadomienia dokonywane będą na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

Opisanie stanu nieruchomości przed rozpoczęciem robót

  • Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonawca prac ma obowiązek, w obecności właściciela, sporządzić protokół z opisem stanu nieruchomości, tj. wskazać rodzaj upraw, nasadzeń (drzewa i krzewy) oraz inne elementy zagospodarowania. Protokół powinien zostać sporządzony i podpisany przez właściciela nieruchomości oraz przedstawiciela Inwestora. Egzemplarz protokołu należący do GAZ-SYSTEM zostanie przekazany Wojewodzie i będzie jednym z dokumentów służących do określenia wysokości odszkodowania.
  • W przypadku nieobecności lub braku możliwości kontaktu z właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości, protokół zostanie spisany jednostronnie – tylko przez wykonawcę robót.

Zgłoszenie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  • Beneficjent, który ubiega się lub już otrzymuje płatności bezpośrednie, płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020 powinien w ciągu 15 dni, licząc od dnia rozpoczęcia prac budowlanych, poinformować pisemnie kierownika biura powiatowego ARiMR o tym fakcie oraz udokumentować zgłoszenie, dla celów postępowania administracyjnego w sprawie uznania tej okoliczności jako siły wyższej.
  • W przypadku korzystania z pomocy na zalesianie w ramach PROW 2004-2006 lub PROW 2007-2013 lub realizacji zobowiązania zalesieniowego (do pielęgnacji i/lub utrzymania uprawy leśnej), właściciel powinien zgłosić ten fakt w terminie 10 dni licząc od dnia rozpoczęcia prac budowlanych.

Etap realizacji prac

  • Wykonawca robót został zobowiązany do prowadzenia prac w określonym obszarze stanowiącym pas montażowy. Szerokość pasa montażowego to maksymalnie 28 metrów na terenach obejmujących grunty orne, łąki, pastwiska, nieużytki oraz maksymalnie 18 metrów na terenach leśnych. W szczególnych przypadkach np. podczas wykonywania przekroczeń infrastruktury metodami bezwykopowymi pas ten może ulec poszerzeniu.
  • Jeśli podczas realizacji prac zostaną zerwane ciągi drenarskie wykonawca robót jest zobowiązany do ich odbudowania. Między właścicielem nieruchomości, a wykonawcą robót musi wówczas zostać spisany spisany protokół odbioru wykonanych prac.

Wycinka drzew i krzewów

  • Jeśli na terenie nieruchomości rosną drzewa i krzewy kolidujące z inwestycją zostaną one wycięte.
  • Drewno pozyskane z wycinki wykonawca wycinki protokolarnie przekaże właścicielowi nieruchomości.