Trwają spisy protokołów inwentaryzacyjnych na gruntach Zadanie 1 odc. południowy

W pierwszej połowie sierpnia zostały przeprowadzone spotkania z mieszkańcami we wszystkich gminach na Zadaniu 1. Właściciele nieruchomości zostali poinformowani o ważności dla Nich spisie protokołów inwentaryzacyjnych przed wejściem w teren Wykonawcy prac, gdyż będzie to jeden z materiałów dowodowych do oszacowania odszkodowania przez Wojewodę.

Obecnie dobiegają końca spisy protokołów przekazania nieruchomości przez Właścicieli na czas budowy. Wykonawca Romgos rozpocznie niebawem prace w terenie. 

Przypominamy o konieczności zgłoszenia do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oświadczeń o wystąpieniu siły wyższej.

Beneficjent, który ubiega się lub już otrzymuje płatności bezpośrednie, płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020 powinien w ciągu 15 dni, licząc od dnia rozpoczęcia prac budowlanych (fizycznego wejścia w teren), poinformować pisemnie kierownika biura powiatowego ARiMR o tym fakcie oraz udokumentować zgłoszenie dla celów postępowania administracyjnego w sprawie uznania tej okoliczności jako siły wyższej.

Jak przebiega budowa gazociągu?

Poniżej przedstawiono najważniejsze etapy i przykładowy sposób organizacji procesu budowlanego:

 • Rozpoznanie geodezyjne i wytyczenie trasy:
 • określenie dokładnego przebiegu osi rurociągu, wyznaczenie słupkami pasa budowy oraz potencjalnych miejsc kolizji z drogami, liniami kolejowymi etc.

Usunięcie roślinności i zdjęcie warstwy humusu:

 • oczyszczenie pasa budowy z wszelkich zidentyfikowanych obiektów utrudniających prowadzenie prac, karczowanie;
 • usunięcie wierzchniej warstwy gleby (ok. 0,3 m) – usypanie wału;
 • wyrównanie terenu w celu ułatwienia poruszania się maszyn budowlanych.

Rozmieszczenie rur wzdłuż trasy:

 • transport rur składowanych wcześniej na placach składowych wokół budowy i układanie w pobliżu linii rurociągu;
 • dopasowywanie rozwiezionych rur na miejscu do zaprojektowanego profilu trasy;

Spawanie rur i wykonanie wykopu:

 • spawanie ułożonych i odpowiednio wygiętych rur z pozostawieniem miejsca, umożliwiającego poruszanie się maszyn budowlanych;
 • inspekcja spawów i spoin, kontrola ultradźwiękowa/radiograficzna w celu zapewnienia najwyższej jakości wykonania połączeń rur;
 • wykonanie wykopu, umożliwiającego ułożenie rurociągu na odpowiedniej głębokości pozwalającej na przysypanie go co najmniej 1,2 m warstwą ziemi, licząc od górnej ścianki rury;
 • oczyszczenie wykopu z kamieni i innych przeszkód (korzeni) – wykonanie podsypki z piasku.

Układanie gazociągu w wykopie:

 • układanie rurociągu w sposób ciągły, przy jednoczesnym użyciu ok. 3 – 6 tzw. żurawi bocznych;
 • zespawana rura przesuwana jest po specjalnych kołyskach wyposażonych w rolki;
 • inwentaryzacja powykonawcza zespawanych i ułożonych części rurociągu przed zasypaniem;
 • obsypanie ułożonego rurociągu piaskiem, a następnie gruntem rodzimym wydobytym wcześniej z wykopu – zabezpieczenie powłoki izolacyjnej tzw. gruntem miękkim, zagospodarowanie nadmiaru gruntu

Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego:

 • odtworzenie ukształtowania terenu i  zabezpieczenie przed erozją;
 • przywrócenie pierwotnej warstwy gleby – rozłożenie humusu w pasie budowy;
 • odbudowa biologiczna, m.in. polegającą na obsianiu terenu mieszanką traw (po uprzednim uzgodnieniu zakresu prac z właścicielami działek).

Znakowanie trasy gazociągu:

 • znakowanie słupkami, które pozostaną jedynym śladem przebiegu rurociągu pomiędzy kolejnymi obiektami naziemnymi (ZZU).

Wykonanie prób, odbiorów technicznych i rozruchów: uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na użytkowanie, formalne przekazanie gazociągu do eksploatacji.